Mesdopetam (IRL790)

Läkemedelskandidaten mesdopetam utvecklas för behandling av dyskinesier vid Parkinsons sjukdom, PD-LIDs. Målet är att öka den tid på dygnet patienterna har optimal effekt av sin standardbehandling med levodopa, alltså god rörelseförmåga och kontroll av grundsymtomen, utan att besväras av ofrivilliga överrörelser som kan uppkomma under levodopabehandling. Mesdopetam har också visat antipsykotiska effekter och kommer att studeras vidare mot psykos vid Parkinsons sjukdom (PD-P). Mesdopetam är i klinisk fas II och utvecklas i samarbete med partnern Ipsen som har exklusiva globala rättigheter till utveckling och kommersialisering.

Mesdopetam utvecklas som tilläggsbehandling till patienter med Parkinsons sjukdom som medicineras med standardbehandlingen levodopa. Genom att behandla dyskinesier syftar mesdopetam till att öka den tid på dygnet då levodopabehandlingen fungerar väl utan att patienten upplever besvärliga dyskinesier, så kallad ”good ON-time”. Mer än 30% av patienterna med Parkinsons sjukdom utvecklar sådana dyskinesier inom 5 år och så många som ca 60% efter 10 år från starten av behandlingen med levodopa. Under sjukdomsförloppet lider många patienter även av psykotiska symtom genom hallucinationer och vanföreställningar (PD-P).

Idag finns få behandlingsalternativ för patienter med LIDs och inget godkänt läkemedel har liknande potential att förbättra patienters livskvalitet genom att adressera både motoriska och icke-motoriska komplikationer.

Mesdopetam är en dopamin D3-receptor antagonist
Mesdopetam är en antagonist till dopamin D3-receptorn och motverkar därigenom de fysiologiska effekterna av dopamin. Dopamin D3-receptorn är genetiskt kopplad till ökad risk för dyskinesier och patienter med PD-LIDs har ökat antal D3-receptorer i de delar av hjärnan som är nödvändiga för rörelsekontroll.

Resultat i klinisk fas
Mesdopetam har framgångsrikt genomgått kliniska studier och demonstrerat en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Under 2019 slutfördes en 28-dagars klinisk fas IIa-studie där effekt och tolerabilitet av mesdopetam hos parkinsonpatienter med LIDs utvärderades. Studieresultaten visar kliniskt meningsfull och kvantitativt imponerande effekt på dyskinesier, utvärderat enligt två av de vanligaste mätskalorna i området: standardiserade patientrapporterade dagböcker (Hauser dagböcker) och UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). Patienter rapporterade markanta förbättringar utan ytterligare biverkningar, vilket visar medopetams förmåga att erbjuda en markant förbättrad kvalitet av patienters dagliga liv.

Mesdopetam utvecklas för att förbättra patienters livskvalitet genom att öka den tid på dagen som levodopabehandlingen fungerar väl utan att patienten upplever besvärliga dyskinesier, så kallad ”good ON-time”. Detta uppnås genom att specifikt angripa orsaken till dyskinesier.

Pågående klinisk fas IIb/III-studie
En Fas IIb/III-studie, som är större och längre än föregående studier, startades i november 2020 där effekterna av mesdopetam på PD-LIDs studeras. Den kliniska fas IIb/III-studien med mesdopetam är en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av mesdopetam i patienter med Parkinsons sjukdom drabbade av dagliga besvärande dyskinesier.

Det primära utfallsmåttet är förändringen av den dagliga tiden då patienten har god rörelseförmåga utan besvärande dyskinesier (“Good ON”), mätt med patientdagbok. Studien är planerad att inkludera cirka 140 randomiserade patienter fördelade på fyra grupper med cirka 35 patienter i varje grupp, tre grupper med olika dosnivåer av mesdopetam och en placebogrupp. Varje patient kommer ha en tre månaders behandlingsperiod. Studien är planerad att inkludera patienter i USA och Europa.

Därefter planeras för en Fas II-studie inom PD-Psykos.

Om det rekommenderade INN, mesdopetam
Sedan början av 2020 går IRL790 under sitt INN (International Nonproprietary Name), mesdopetam. Världshälsoorganisationen (WHO) drog slutsatsen att IRL790 är helt unik i sin verkningsmekanism och tilldelade därför IRL790 ett INN-namn som kan komma att markera en ny substansklass i det befintliga klassificeringssystemet för läkemedelssubstanser. INN-namnet kommer att tjäna till att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen mesdopetam under hela dess livstid, i hela världen.

Starkt globalt IP-skydd
Mesdopetam har beviljats substanspatent i alla stora marknader globalt. Patentansökan lämnades in 2012 och ger ett skydd som täcker minst 20 år. Förutsatt att de regulatoriska kraven är uppfyllda kan patentskyddet förlängas till som mest år 2037 i USA, Europa och Japan.

Mesdopetam kommer att erhålla marknadsexklusivitet som ny kemisk substans under tio år från marknadsgodkännande i Europa och fem år från marknadsgodkännande i USA.

Redo för storskalig tillverkning
Parallellt med klinisk utveckling för mesdopetam, har tillverkningsmetoder för produktion av den aktiva substansen (API) och läkemedelsprodukten optimerats för mesdopetam, samtidigt som de analytiska metoder som behövs för kvalitetssäkring av API och läkemedelsprodukten har vidareutvecklats. Syftet är att förbereda inför framtida kliniska studier genom att uppfylla regulatoriska krav och riktlinjer.

Dyskinesier (LIDs)

Nästan alla Parkinsonpatienter utvecklar LIDs symtom efter långtidsbehandling med standard läkemedlet levodopa.

Läs mer >