ISP-plattformen

IRLAB använder en unik egenutvecklad forskningsplattform kallad ISP för att generera nya läkemedelskandidater. Centralt i IRLAB:s konkurrenskraft är den ökade förutsägbarheten av en läkemedelskandidats potential. Detta möjliggörs med hjälp av ISP-plattformens omfattande, högkvalitativa och relevanta data som samlats under 25 år i kombination med effektiva maskininlärningsmetoder.

Bolagets upptäckt och utveckling av nya läkemedelskandidater för behandling av CNS-relaterade sjukdomar sker med den egenutvecklade forskningsplattformen, ISP, Integrative Screening Process. De längst framskridna läkemedelskandidaterna är i klinisk utvecklingsfas.

ISP ser till helhetseffekterna
IRLAB:s metodik bygger på ett systembiologiskt synsätt som tar hänsyn till helhetseffekter kopplade till det samspel som sker i hjärnan, ett av kroppens mest komplexa organ. I praktiken innebär detta att effekter av nya läkemedelskandidater studeras direkt i levande system med detaljerade analysmetoder, vilket resulterar i ett kraftfullt underlag för att hitta nya effektiva läkemedel. Bolagets strukturerade, systembiologiska arbetssätt möjliggör upptäckt av nya profiler och verkningsmekanismer som är ytterst svåra att hitta med konventionell screeningmetodik.

”Forskningsplattformen ISP medför att egenskaper av central betydelse för utvecklingen till nya läkemedelsprodukter fångas upp redan från början i processen. Därmed hanteras många utvecklingsrisker i ett tidigt skede.”

– Susanna Waters, Director of Biology & Biostatistics på IRLAB.

 

Forskningsplattformen ISP jämfört med konventionell upptäckt

IRLAB:s forskningsplattform möjliggör en rationell metod för systembiologisk forskning, dvs att väga in flera faktorer samtidigt. ISP-plattformen har utvecklats av bolagets medarbetare sedan början av 1990-talet. ISP-plattformen bygger på integrerad och parallela analyser, där flera molekyler körs samtidigt och jämförs med databasen. Detta resulterar i ett kvalitativt beslutsunderlag för om molekylen ska vidareutvecklas. Detta i motsats till konventionella metoder där en molekyl testas i taget mot ett mål i en sekvenstrappa i en provrörsmodell, in vitro.

 

Hög produktivitet

Nya molekyler framtagna med hjälp av forskningsplattformen ISP håller hög kvalitet tack vare att utvecklingen utgår från kända läkemedelsmolekylers egenskaper och vidareutvecklas samt testas direkt i en levande organism, in vivo. Sedan år 2000 har hela nio läkemedelsmolekyler som utvecklats med hjälp av ISP utnämnts till läkemedelskandidater som tagits vidare mot kliniska studier. De har antingen sålts vidare eller ingår i bolagets befintliga projektportfölj. Två av bolagets egna läkemedelskandidater är i Fas II (IRL752 & IRL790) och två är i preklinisk utveckling (IRL942 & IRL1009), med ytterligare två kandidater i upptäcksfas (P001 & P003).

Kortare utvecklingstid fram till klinisk prövning jämfört med industristandard

ISP kortar utvecklingstiden betydligt från utformning av en ny molekyl fram till klinisk prövning. Erfarenhetsmässigt är tidsåtgången cirka två år, att jämföras med de metoder som dominerar som enligt branschdata tar ca fyra till fem år. Ett klinisk program, från Fas I till marknadslansering, är reglerad och tar normalt ungefär samma tid oavsett vilken metod som har använts i den prekliniska upptäckts- och utvecklingsfasen. Den kortare tiden fram till den kliniska utvecklingsfasen kan spara värdefull patenttid och därmed leda till förlängd intjäningstid innan patentskyddet har gått ut.

Kortad tid innebär även en kostnadsbesparing som uppskattas till ca 75 procent i förhållande till industristandard. Globalt sett har branschen i genomsnitt en kostnad på cirka 200 MSEK fram till tillstånd för klinisk prövning av en läkemedelskandidat.1 För läkemedelskandidater utvecklade med hjälp av ISP uppskattas motsvarande kostnad historiskt ha uppgått till cirka 50 MSEK.

Internationellt intresse

Forskningsplattformen ISP röner stort intresse. Under 2016 publicerade IRLAB:s forskare en vetenskaplig artikel som beskriver ISP i tidskriften American Chemical Society (ACS) Chemical Neurosciences. Bolagets alla vetenskapliga publikationer finns att hitta här.
IRLAB blev inbjudna till konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston i september 2018 då forskningsplattformen ISP presenterades. Konferensen syftade till att belysa de senaste forskningsverktygen och -plattformarna som driver dagens strategier för upptäckt av nya läkemedel för behandling av hjärnans sjukdomar.

 

1Paul, S.M et al. Nat Rev Drug Discov. 2010 Mar;9(3):203-14