Ersättning

Ersättning till styrelse

På årsstämman 2021 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, arvode till styrelsen att utgå med sammanlagt 1 685 000 kronor varvid 400 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå till styrelsens revisionsutskott med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga utskottets ledamöter samt att arvode ska utgå till styrelsens ersättningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga utskottets ledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

NamnBefattning i styrelseRevisionsutskottErsättningsutskott
Gunnar OlssonOrdförandeOrdförande
Carola LemneVice ordförandeLedamot
Lars AdlerssonLedamotLedamot
Martin NicklassonLedamotLedamot
Rein PiirLedamotOrdförande
Lena TorlegårdLedamotLedamot


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningspolicy antagen på årsstämman 7 maj 2020
Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation.

Läs hela ersättningspolicyn >

Ersättningspolicy antagen på årsstämman 25 april 2019
Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Ersättningspolicy antagen på årsstämman 16 maj 2018
Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktie- och aktiepris relaterade förmånsprogram

Optioner
IRLAB Therapeutics AB har 196 775 utestående optioner som hålls av medlemmar i bolagsledningen och styrelseledamöter. Priset (strike price) är 82,70 SEK. Den maximala utspädningseffekten från optionerna är ungefär 0,48%.

Serie B-aktier

IRLAB Therapeutics har haft ett aktierelaterat förmånsprogram bestående av Serie B-aktier som kunde konverteras till Serie A-aktier. Samtliga innehavare av Serie B-aktier använde under juni 2019 rättigheten att konvertera Serie B-aktier till Serie A-aktier . Konverteringen berörde 277 979 Serie B-aktier, vilka konverterades till lika många Serie A-aktier.

Till följd av programmet äger de ursprungliga ägarna av Serie B-aktier fortfarande Serie B-aktier men de har ingen rätt att konvertera fler aktier till Serie A-aktier. Serie B-aktierna har en röst per aktie (samma som Serie A-aktier) men ger inte ägaren några ekonomiska rättigheter såsom utdelning, prioritet vid likvidation eller liknande.

Förmånsprogrammet bestod av 357 755 Serie B-aktier ägda av personer i IRLAB:s bolagsledning och styrelse. Villkoren är fastställda i Bolagsordningen. Sammanfattningsvis kunde en Serie B-aktie konverteras till Serie A-aktier i relation till värdeökningen av Serie A-aktier. Konverteringen kunde senast genomföras den 30 juni 2023.

Enkelt sett var en Serie B-aktie värd 100% av värdet av en Serie A-aktie mellan 18,194 SEK och 82,70 SEK samt 10% av värdet över 82,7 SEK.

Serie B-aktier kan endast bli utfärdade en gång och konvertering kan endast accepteras en gång per aktieägare.

Läs Bolagsordningen för alla villkor >