Bolagsstyrning

IRLAB Therapeutics AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Bolagets A-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 28 februari 2017. Bolaget följer Nasdaq First Norths regelverk för emittenter och tillämpar sedan 1 januari 2017 Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Koden finns att ta del av på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings webbplats, www.bolagsstyrning.se.

IRLAB:s grundläggande principer för bolagsstyrning

IRLAB:s bolagsstyrning bygger på den svenska modellen för bolagsstyrning så som den definieras av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och praxis.

Syftet är att skapa en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse och bolagsledning där organen utövar sitt inflytande och kontroll i förhållande till varandra.