Newsroom

Latest

IRLAB:s Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom inriktas mot god rörelseförmåga

June 4, 2020

IRLAB:s kommande kliniska Fas IIb/III-studie med mesdopetam (IRL790) som utvecklas för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) vid Parkinsons sjukdom, har designats med följande huvuddrag:

· Ca 140 patienter jämnt fördelade på fyra grupper: tre dosnivåer av mesdopetam och en placebogrupp, med tre månaders behandlingstid.
· Det primära utfallsmåttet är förändringen av dagligt antal timmar med god rörelseförmåga utan besvärande dyskinesier (“Good ON”), mätt med patientdagbok.
· Studien planeras att genomföras vid kliniker i Europa och USA.

Fördjupad explorativ analys av data från Fas IIa-studien med mesdopetam i Parkinsonpatienter med LIDs (levodopainducerade dyskinesier, ofrivilliga överrörelser) indikerar att den dagliga tiden utan besvärande överrörelser, så kallad ”Good ON”, ökar dosberoende. I studien uppnåddes den bästa effekten vid dosen 7,5 mg två gånger dagligen, då “Good ON” ökade med 5,6 timmar per dag. För placebo var motsvarande förändring 1 timme (p<0,002). Detta är en betydande förlängning av “Good ON” för dessa patienter, som före dosering hade ca 6,3 timmar “Good ON” per dag. Högre doser visade ingen ytterligare fördel för patienterna.

Read More >

IRLAB’s Phase IIb/III study in Parkinson’s disease to target Good ON

June 4, 2020

IRLAB’s clinical Phase IIb/III study with the drug candidate mesdopetam (IRL790) in development for the treatment of levodopa induced dyskinesia (LIDs) in Parkinson’s disease, will have a study design with the following main points:

• Approximately 140 patients evenly distributed across four groups: three dose levels of mesdopetam and one placebo group and a three-month study duration.
• The planned primary outcome measure is change in daily hours of ON-time without troublesome dyskinesia as assessed with 24-hour patient home diaries.
• The study is planned to be conducted at centers in Europe and USA.

In-depth explorative analysis of data from the Phase IIa study with mesdopetam in Parkinson’s patients with LIDs (Levodopa Induced Dyskinesia) indicates that the daily time without troublesome dyskinesias, called “Good ON”, increases dose dependently. In the study, the best performing dose was 7.5 mg twice daily with Good ON increasing by 5.6 hours daily, compared with 1 hour (p<0.002) in the placebo group. This represents a significant improvement of Good ON for these patients who, prior to treatment, had approximately 6.3 hours Good ON per day. Higher dosing did not show additional benefit to the patient.

Read More >

Nicholas Waters, CEO, presents at Redeye’s Growth Day 2020

June 2, 2020 Read More >

IR contact

Viktor Siewertz, CFO
viktor.siewertz@irlab.se
+46(0)72 710 70 70