IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO

August 3, 2020

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet pirepemat som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL752, som utvecklas för att minska risken för fall hos patienter med Parkinsons sjukdom. Mot bakgrund av läkemedelskandidatens unika verkningsmekanism kom WHO till slutsatsen att IRL752 inte skall integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. IRL752 har därför potential att bli en first-in-class behandling. INN-namnet pirepemat kommer att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL752 under dess livstid bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter över hela världen.

Gunnar Olsson, IRLABs styrelseordförande, kommenterar: ”IRL752 är den andra läkemedelskandidaten i vår pipeline som på kort tid bedömts vara så unik att den rekommenderas att få en helt ny klassificering som läkemedelskandidat och framtida läkemedel. Det är ytterligare en bekräftelse på innovationsförmågan hos IRLAB baserat på vår forskningsplattform ISP. Det stöder också vår vision att utveckla nya innovativa läkemedel med potential att inte bara förbättra utan även förändra behandlingen av Parkinsons sjukdom. Vårt mål är att göra markant skillnad för patienter och anhöriga genom introduktion av innovativa nya behandlingar.”

IRLAB erhöll tidigare i år INN-namnet mesdopetam för läkemedelskandidaten IRL790. Både pirepemat och mesdopetam representerar nya INN-stammar. Enligt WHO:s förordningar följer nu en period på fyra månader där kommentarer till förslaget från  WHO kan inlämnas. Om inga starkt vägande skäl mot förslaget inkommit vid slutet av 4 månadersperioden fastställs det föreslagna INN.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRL752 (pirepemat)

IRL752 utvecklas för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom. Resultaten från en avslutad klinisk Fas IIa-studie som publicerats i tidskriften Movement disorders, tyder på att IRL752 har potential att förbättra balans och minska risken för fall. IRL752 har egenskapen att öka halterna av signalämnena noradrenalin och dopamin i hjärnbarkens främre delar samt att aktivera specifika gener involverade i nervcellernas kontakter. I klinisk forskning har det visats att de båda signalämnena noradrenalin och dopamin minskar i hjärnbarkens främre delar vid Parkinsons sjukdom. Effekterna av denna minskning skulle genom behandling med IRL752 kunna motverkas och då leda till förbättring av balans samt kognitiva och psykiatriska symtom för dessa patienter. En Fas IIb-studie med läkemedelskandidaten planeras att påbörjas under 2020 för att i en större grupp patienter utvärdera effekten av IRL752 på fallfrekvens jämfört med placebo.

Om INN-systemet

INN-systemet är ett WHO-reglerat klassificeringssystem som har skapats för att underlätta identifiering av farmaceutiska ämnen eller aktiva läkemedelsingredienser på ett unikt och globalt erkänt sätt. Genom systemet får sjukvårdspersonal en tydlig identifiering av ett läkemedel vilket möjliggör säker förskrivning och utdelning av medicin till patienter. Förslaget och rekommendationen av ett INN, även känd som ett generiskt namn, markerar därför ett viktigt förberedande steg för en läkemedelskandidats marknadsgodkännande och efterföljande lansering.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Quotes

"IRL752 är den andra läkemedelskandidaten i vår pipeline som på kort tid bedömts vara så unik att den rekommenderas att få en helt nyi klassificering som läkemedelskandidat och framtida läkemedel. Det är ytterligare en bekräftelse på innovationsförmågan hos IRLAB baserat på vår forskningsplattform ISP. Det stöder också vår vision att utveckla nya innovativa läkemedel med potential att inte bara förbättra utan även förändra behandlingen av Parkinsons sjukdom. Vårt mål är att göra markant skillnad för patienter och anhöriga genom introduktion av innovativa nya behandlingar." Gunnar Olsson, styrelseordförande