IRLAB:s företrädesemission övertecknad

February 27, 2020

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. Resultatet av företrädesmissionen i IRLAB Therapeutics AB (publ) (”IRLAB” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 25 februari 2020, visar att 4 892 377 A-aktier, motsvarande 90,8 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 825 213 A-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas. IRLAB kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 145 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

”Vi är glada över det starka stöd som både gamla och nya aktieägare visat oss i denna företrädesemission. I kombination med den riktade emissionen som gjordes i december har vi nu finansiella resurser att starta och slutföra de två planerade fas IIb-studierna med mesdopetam (IRL790) respektive IRL752 vid Parkinsons sjukdom. Finansieringen ger oss dessutom förutsättningar att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista”, säger Nicholas Waters, CEO IRLAB.

Av de 825 213 A-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har 496 334 A-aktier tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter distribueras idag den 27 februari 2020. Sådana tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

IRLAB:s ledning och styrelse har sammanlagt tecknat aktier motsvarande cirka 2,2 MSEK i företrädesemissionen. De teckningsrätter som inte kunnat utnyttjas har placerats hos institutionella investerare som utnyttjat dem för att teckna i emissionen.

Genom företrädesemissionen kommer IRLAB:s aktiekapital att öka med 107 774 SEK till 969 968 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 388 711 A-aktier. Antalet aktier i IRLAB kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 48 498 406 (varav 48 418 630 A-aktier och 79 776 B-aktier).

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 6 mars 2020. Fram till dess bedrivs handel i BTA.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners är finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge samt MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare till IRLAB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets läkemedelskandidater i klinisk Fas II, mesdopetam (IRL790) och IRL752, syftar till att behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och symptom som beror på kognitiv försämring. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.
 

 


Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i IRLAB har endast skett genom det prospekt som IRLAB offentliggjorde den 7 februari 2020.

 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

 

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i IRLAB Therapeutics AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en annan EES-medlemsstat än Sverige riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta” , ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att  förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är  föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Documents & Links

Quotes

"Vi är glada över det starka stöd som både gamla och nya aktieägare visat oss i denna företrädesemission. I kombination med den riktade emissionen som gjordes i december har vi nu finansiella resurser att starta och slutföra de två planerade fas IIb-studierna med mesdopetam (IRL790) respektive IRL752 vid Parkinsons sjukdom. Finansieringen ger oss dessutom förutsättningar att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista." Nicholas Waters, VD