IRLAB:s Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom inriktas mot god rörelseförmåga

June 4, 2020

IRLAB:s kommande kliniska Fas IIb/III-studie med mesdopetam (IRL790) som utvecklas för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) vid Parkinsons sjukdom, har designats med följande huvuddrag:

· Ca 140 patienter jämnt fördelade på fyra grupper: tre dosnivåer av mesdopetam och en placebogrupp, med tre månaders behandlingstid.
· Det primära utfallsmåttet är förändringen av dagligt antal timmar med god rörelseförmåga utan besvärande dyskinesier (“Good ON”), mätt med patientdagbok.
· Studien planeras att genomföras vid kliniker i Europa och USA.

Fördjupad explorativ analys av data från Fas IIa-studien med mesdopetam i Parkinsonpatienter med LIDs (levodopainducerade dyskinesier, ofrivilliga överrörelser) indikerar att den dagliga tiden utan besvärande överrörelser, så kallad ”Good ON”, ökar dosberoende. I studien uppnåddes den bästa effekten vid dosen 7,5 mg två gånger dagligen, då “Good ON” ökade med 5,6 timmar per dag. För placebo var motsvarande förändring 1 timme (p<0,002). Detta är en betydande förlängning av “Good ON” för dessa patienter, som före dosering hade ca 6,3 timmar “Good ON” per dag. Högre doser visade ingen ytterligare fördel för patienterna.

“När mesdopetam gavs i tillägg till vanliga Parkinsonmediciner upplevde patienterna betydligt längre perioder av god daglig rörlighet utan ofrivilliga besvärande överrörelser. Detta är högst relevant eftersom ofrivilliga besvärande, levodopa-inducerade överrörelser länge varit ett stort problem vid behandling av Parkinsons sjukdom som försvårar optimal behandling”, säger Joakim Tedroff, CMO på IRLAB. “Mesdopetam representerar ett nytt angreppssätt som genom att hämma den mekanism i hjärnan som har störst betydelse för utveckling av ofrivilliga överrörelser kan hindra dessa och förbättra rörelseförmågan hos svårt drabbade patienter.”

”De behandlingseffekter vi ser i vår Fas IIa-studie överstiger de resultat som publicerats för andra behandlingsstrategier vid ofrivilliga besvärade rörelser. Vi tror att mesdopetam har en mycket god chans att kunna leda till en helt ny och bättre behandlingsregim för den stora gruppen Parkinsonpatienter med levodopa-inducerade dyskinesier”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB.

Strategin för Fas IIb/III-studien har utarbetats i samarbete med internationella regulatoriska och kliniska experter. Strategin bygger på resultaten från de Fas I-, Fas Ib- och Fas II-studier med mesdopetam som IRLAB genomfört samt den vanliga användningen av patientdagböcker vid tidigare marknadsgodkännanden för läkemedel vid Parkinsons sjukdom beviljade av läkemedelsmyndigheter.

“Strategiplaneringen för Fas IIb/III-studien med mesdopetam vid Parkinsons sjukdom är nu klar. Vi har nyligen säkrat studiens finansiering och startat samarbetet med ett mycket välrenommerat CRO”, säger Nicholas Waters.

Studieförberedelserna framskrider enligt plan. Som ett led i arbetet med Fas IIb/III-studien med mesdopetam förbereds ansökningar till regulatoriska myndigheter och etiska kommittéer i utvalda länder om att få starta studien under andra halvåret 2020.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO 
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om Fas IIb/III-studien i PD-LIDs

Fas IIb/III-studien med mesdopetam planeras som en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av tre olika doser mesdopetam på patienter med Parkinsons sjukdom drabbade av dagliga besvärande dyskinesier. Det primära utfallsmåttet är förändringen av den dagliga tiden då patienten har god rörelseförmåga utan besvärande dyskinesier (“Good ON”), mätt med patientdagbok. Analys av data från den nyligen genomförda Fas IIa-studien visade en dosberoende förbättring av detta mått, där patienter behandlade med mesdopetam 7,5 mg två gånger dagligen, i genomsnitt uppnådde 5,6 timmars längre “Good ON” jämfört med 1 timme för placebo gruppen (p<0,002). Studien är planerad att inkludera ca 140 randomiserade patienter fördelade på fyra grupper med cirka 35 patienter i varje grupp, tre grupper med olika dosnivåer och en placebogrupp. Studien planeras att genomföras vid kliniker i Europa och USA. IRLAB samarbetar med ett kliniskt forskningsföretag (CRO) med expertis och stor vana att genomföra studier vid Parkinsons sjukdom.

Om mesdopetam

Mesdopetam (IRL790) är en dopamin D3-receptor antagonist under utveckling för behandling av PD-LIDs, ofrivilliga och besvärande överrörelser som ofta följer behandling med levodopa, och PD-P, psykos vid Parkinsons sjukdom. I prekliniska och initiala kliniska studier minskar mesdopetam ofrivilliga överrörelser som uppträder efter behandling med levodopa. I prekliniska studier har mesdopetam dessutom visat antipsykotiska egenskaper. IRLAB anser att mesdopetam således har potential att samtidigt behandla både besvärande dyskinesier och psykos vid Parkinsons sjukdom.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Quotes

"När mesdopetam gavs i tillägg till vanliga Parkinsonmediciner upplevde patienterna betydligt längre perioder av god daglig rörlighet utan ofrivilliga besvärande överrörelser. Detta är högst relevant eftersom ofrivilliga besvärande, levodopa-inducerade överrörelser länge varit ett stort problem vid behandling av Parkinsons sjukdom som försvårar optimal behandling. Mesdopetam representerar ett nytt angreppssätt som genom att hämma den mekanism i hjärnan som har störst betydelse för utveckling av ofrivilliga överrörelser kan hindra dessa och förbättra rörelseförmågan hos svårt drabbade patienter." Joakim Tedroff, CMO
"De behandlingseffekter vi ser i vår Fas IIa-studie överstiger de resultat som publicerats för andra behandlingsstrategier vid ofrivilliga besvärade rörelser. Vi tror att mesdopetam har en mycket god chans att kunna leda till en helt ny och bättre behandlingsregim för den stora gruppen Parkinsonpatienter med levodopa-inducerade dyskinesier. Strategiplaneringen för Fas IIb/III-studien med mesdopetam vid Parkinsons sjukdom är nu klar. Vi har nyligen säkrat studiens finansiering och startat samarbetet med ett mycket välrenommerat CRO." Nicholas Waters, CEO