IRLAB erbjuder förhandsröstning på årsstämman

April 24, 2020

IRLAB:s styrelse har beslutat att aktieägarna ska få ytterligare två möjligheter att utöva sin rösträtt vid stämman, förhandsröstning eller genom fullmakt enligt den lag som trädde ikraft den 15 april 2020. Blanketter och instruktioner för detta återfinns på bolagets webplats under menyn ”Corporate Governance”.

Bolaget uppmuntrar sina aktieägare att i största möjliga utsträckning använda möjligheten att utöva sin rösträtt per post alternativt genom att ställa ut fullmakt i syfte att minimera antalet deltagare som fysiskt närvarar vid stämman och därmed minska risken för smittspridning av covid-19.

För den som vill utöva sin rösträtt utan att deltaga fysiskt finns därmed nu två alternativ utöver den normala möjligheten att lämna fullmakt till någon man utser själv:

  • Förhandsröstning. Blankett och instruktioner för detta återfinns på IRLAB:s webbplats.
  • Lämna fullmakt till Computershare. Blankett där instruktioner till Computershare ska lämnas och instruktioner för detta återfinns på IRLAB:s webbplats.

Förhandsröstning

Vid förhandsröstning ska en särskild blankett användas. Blanketten och ytterligare information om poströstning finns tillgängligt på Bolagets webplats – www.bit.ly/IRLAB-AGM-2020. Blanketten kan även skickas med post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas blanketten i enlighet med vad som angetts i kallelsen till årsstämman.

Aktieägaren får inte förse blanketten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av blanketten.

Den ifyllda blanketten i original måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 4 maj 2020. Det ifyllda formuläret i original ska skickas till följande adress:

IRLAB Therapeutics AB Årsstämma 2020
Computershare AB
Box 5267
102 46 Stockholm

Insändande av ifylld blankett gäller även som anmälan till årsstämman.

Fullmakt till Computershare

Fullmakt till Computershare ska lämnas på en särskild blankett som finns tillgänglig på Bolagets webbplats – www.bit.ly/IRLAB-AGM-2020.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas den undertecknade fullmakten i enlighet med vad som angetts i kallelsen till årsstämman.

Aktieägaren får inte förse fullmakten med särskilda instruktioner eller villkor. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av blanketten.

Den ifyllda fullmakten i original måste vara Computershare AB tillhanda senast måndagen den 4 maj 2020. Den undertecknade fullmakten i original, samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till följande adress:

IRLAB Therapeutics AB Årsstämma 2020
Computershare AB
Box 5267
102 46 Stockholm

Insändande av undertecknad fullmakt till Computershare gäller även som anmälan till årsstämman.

Bakgrund

Förhandsröstning och insamlande av fullmakter har möjliggjorts genom antagandet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen trädde ikraft den 15 april 2020.

För mer information

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.