Remuneration

Remuneration to board of directors

At the Annual General Meeting 2020, it was resolved that the remuneration to the chairman will be SEK 400,000 and SEK 200,000 to each of the members. Additionally, the Board’s audit committee chairman will receive a total of SEK 75,000 and each committee member SEK 50,000, and the Board’s remuneration committee chairman will receive SEK 50,000 and each committee member SEK 30,000.

NameBoard functionAudit committeeRemuneration committee
Gunnar OlssonChairmanChairman
Carola LemneVice chairmanMember
Lars AdlerssonMemberMember
Eva LindgrenMemberMember
Rein PiirMemberChairman
Lena TorlegårdMemberMember

Guidelines for remuneration to members of senior management

Remuneration policy resolved at the AGM on May 7, 2020
In principal, the guidelines mean that member of senior management must be offered market compensation.

Read full policy (in Swedish only) >

Remuneration policy resolved at the AGM on April 25, 2019
In Swedish only.
Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Remuneration policy resolved at the AGM on May 16, 2018
In Swedish only.
Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Share- and share-price-related incentive schemes

Warrants

IRLAB Therapeutics AB has 196,775 warrants outstanding held by members of the management team and directors of the board. The strike price is SEK 82.70. The maximum dilution effect from the warrants is roughly 0.48 %.

Series B shares

IRLAB Therapeutics AB has had a share-price-related incentive scheme which consisted of Series B shares that could be converted to Series A shares. All holders of Series B shares executed their rights to convert the Series B shares to Series A shares during June 2019. In this conversion, 277,979 Series B shares were converted to an equal amount of Series A shares.

As a consequence of the scheme, the initial Series B owners still own Series B shares, but has no right to convert any further shares to Series A shares. The Series B shares has one vote per share (equal to Series A shares) but does not give the owner any economic rights (dividend, preference in a liquidation or any other economic right).

The incentive programme consisted of 357,755 Series B-shares held by officers and board members of IRLAB. The terms are set in the Articles of Assosication. To summarize, a Series B share could be converted to Series A shares in relation to the value increase of the Series A-shares. Conversion could be executed no later than June 30, 2023.

Simplified, a Series B-share was worth 100% of the value of a Series A-share between 18.194 SEK and 82.70 SEK and 10% of the value above 82.70 SEK.

Series B shares can only be issued once and conversion can only be accepted once for each shareholder.

Read full terms the Articles of Associations >